Privacyverklaring

Privacyverklaring TPC Metzpoint

Dit is de privacyverklaring van TENNIS- EN PADELCLUB METZPOINT, gevestigd te 5502 NH Veldhoven, Peter Zuidlaan 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235582, hierna te noemen: "Metzpoint".

1. Jouw privacy

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Metzpoint vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom geven wij in dit statement informatie over hoe Metzpoint omgaat met persoonsgegevens van leden/bezoekers. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Metzpoint houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

2. Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Metzpoint persoonsgegevens van haar leden en / of bezoekers verzamelt en verwerkt. Als je lid wordt van Metzpoint verzamelt en verwerkt Metzpoint jouw persoonsgegevens om:

  • je aan te melden als lid van de vereniging en bij de tennisbond (KNLTB);
  • je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
  • periodiek de verschuldigde lidmaatschapsgelden (contributie) te kunnen incasseren;
  • je op de hoogte te brengen van activiteiten en andere actuele zaken, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media.

3. Afhangen

Metzpoint werkt met de door de KNLTB jaarlijks verstrekte ledenpasjes met foto. Deze moeten door de leden gebruikt worden om banen te reserveren op het Afhangsysteem of deel te nemen aan eigen of KNLTB-toernooien. Voor dit systeem worden de namen van de spelers per baan gebruikt. De gegevens worden opgeslagen in het Afhangsysteem.

4. Foto’s

Bij activiteiten kunnen foto’s of video-opnames worden gemaakt van de deelnemers en bezoekers. Dit beeldmateriaal kan eventueel gebruikt worden voor de website, Metzbode of nieuwsbrief, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent. Het bezwaar kun je richten aan: [email protected].

5. Verstrekking aan derden

Metzpoint verstrekt nimmer persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo verstrekken wij de persoonsgegevens aan de KNLTB voor het lidmaatschap van de tennisbond en de mogelijkheid om deel te nemen aan officiële toernooien en competities.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

6. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7. E-mail en ClubApp

Communicatie met onze leden geschiedt vooral via e-mail en de club-app. Bij jouw aanmelding voor het lidmaatschap dien je daarom een geldig e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor informatie en attenderingen over bardiensten, om nieuwe activiteiten aan te kondigen, etc.

Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de ClubApp valt onder dit privacy beleid. Bij installatie van de club-app op uw smartphone geeft u Metzpoint toestemming voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

8. Bewaartermijn

Metzpoint bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Lidmaatschapsgegevens bewaren wij gedurende de periode van het lidmaatschap plus één jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar (vanwege fiscale verplichtingen).

9. Links naar en van andere websites

Onze website www.metzpoint.nl biedt links naar externe websites en aanbieders. Metzpoint is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Metzpoint.

10. Pinpas betalingen

Bij Metzpoint kunt u ook pinpas betalingen verrichten. Het banknummer is noodzakelijk om de betaling van uw consumpties aan de bar te voldoen. De betalingsoverzichten worden door de bank aan de penningmeester ter beschikking gesteld om de betalingen te verifiëren met het kassasysteem. Ook leden van de kascontrolecommissie kunnen de gegevens steekproefsgewijs controleren.

11. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Metzpoint of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Metzpoint. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Metzpoint.

12. Geheimhouding

Bestuurs- en commissieleden zullen op een professionele manier omgaan met de privacy van de leden van de vereniging

13. Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kun je deze richten aan: [email protected]. Volgens de wet heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

14. Wijzigingen

Metzpoint behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Bij belangrijke wijzigingen informeert Metzpoint je per e-mail en de website.

TPC Metzpoint, geactualiseerd september 2019

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 253 9752

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven