Bardienstreglement

Bardienstreglement TPC Metzpoint

Metzpoint heeft haar park en paviljoen in eigen beheer en exploitatie. Dit betekent dat de leden van Metzpoint zorg dragen voor het onderhoud van het park en het paviljoen. Hierdoor houden we als vereniging de kosten laag en zijn de prijzen van het lidmaatschap en de consumpties voor de leden zeer aantrekkelijk.

De Paviljoen Commissie organiseert het onderhoud en de reiniging van het paviljoen, regelt de inkoop en organiseert de bardiensten. Alle seniorleden dienen hiertoe hun bijdrage te leveren door een paar keer per jaar bardienst te draaien. Vanaf het kalenderjaar waarin men 70 jaar wordt vervalt de bardienstverplichting automatisch. Commissieleden kunnen een beroep doen op vrijstelling.

1.       Bardienstplanning

Met het bardienstplanningsysteem van de KNLTB dienen leden zelf hun bardiensten te plannen. Dit gebeurt telkens voor een vooraf bepaalde periode. Leden worden geïnformeerd wanneer er gepland kan worden (via e-mail of berichten op de website en/of ClubApp). Bardiensten kunnen worden gepland met:

De inloggegevens (KNLTB bondsnummer en wachtwoord) voor deze KNLTB Club applicaties zijn gelijk en aan het KNLTB Club account van elk lid gekoppeld. Een (vergeten) wachtwoord vraag je aan met de wachtwoord-vergeten-functie.

Nieuwe en/of onervaren leden dienen samen met een ervaren lid bardienst te plannen en niet alleen.

Leden die niet tijdig aan hun bardienstverplichting voldaan hebben, worden door de paviljoencommissie ingepland. Dit kan door de Paviljoen Commissie op elk moment gedurende de planningsperiode gebeuren. Een door de Paviljoen Commissie ingepland lid ontvangt een mail met de geplande bardiensten.

2.       Puntensysteem

Voor ieder uitgevoerde bardienst worden punten behaald. Leden dienen per kalenderjaar een aantal punten te behalen. Voor nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden, wordt het aantal te behalen punten in het eerste jaar naar rato gecompenseerd. Het aantal te behalen punten per kalenderjaar wordt vooraf bekend gemaakt en op de website gepubliceerd.

Meer informatie over het puntensysteem en het aantal te behalen punten: zie hier.

3.       Ruilen bardiensten

Indien de geplande bardienst niet kan worden uitgevoerd is het ingeplande lid zelf verantwoordelijk voor het ruilen met een andere bardienst. Het onderling ruilen van bardiensten dienen de leden zelf te regelen. Indien er een bardienst geruild wordt dient dit per email te worden doorgegeven aan de Paviljoen Commissie. Leden dienen welwillend om te gaan met ruilverzoeken van andere leden die met een probleem zitten.

4.       Eindtijd bardienst

Er worden consumpties verstrekt tot een half uur voor de eindtijd van de laatste bardienst. Voor het poetsen, opruimen, afsluiten, enz. wordt rekening gehouden met een half uur werk. Een goede praktijk is dat de bardienstplichtige kort voor het stoppen met verstrekken van consumpties aangeeft dat de bar gaat sluiten en het tijd is voor de laatste ronde. De bezoekers van het paviljoen worden geacht hier in alle omstandigheden begrip voor op te brengen.

5.       Boetesysteem

Het is heel vervelend als het paviljoen gesloten moet blijven omdat een bardienst niet is komen opdagen. Om te bevorderen dat alle bardiensten worden uitgevoerd, is er een boetesysteem voor het geval een lid niet aan zijn verplichtingen voldoen. Indien een lid niet komt opdagen voor de geplande bardienst wordt een boete van € 40,-- opgelegd. Dit bedrag wordt onder andere aangewend als vergoeding aan het lid dat hiervoor in de plaats de bardienst draait. De boetes zullen door de penningmeester via automatische incasso worden geïnd. Indien een lid weigert de boete te betalen volgt schorsing en bij herhaling wordt het lidmaatschap beëindigd. Uiteraard zal de Paviljoen Commissie elke situatie beoordelen en kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van de boeteregels. Dit ter beoordeling van de Paviljoen Commissie.

6.       Draaiboek bardienst

Om het iedereen achter de bar makkelijker te maken, ligt er een draaiboek naast de kassa waar alle benodigde informatie over het uitvoeren van bardiensten overzichtelijk terug te vinden is. Ook nieuwe leden draaien bardienst waardoor er soms onervaren leden achter de bar staan: iedereen wordt verzocht begrip te hebben voor deze situatie en deze leden indien nodig hulp te bieden.

7.       Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Volgens het Reglement Verantwoord Alcoholgebruik dient iedere Barvrijwilliger op de hoogte te zijn van de bepalingen zoals gesteld in de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA). Deze bepalingen zijn opgenomen op de website van NOCNSF.

Iedere Barvrijwilliger dient de instructie te volgen en de afsluitende test (20 vragen) te maken. Als je geslaagd bent voor de test, ontvang je een certificaat. Metzpoint dient een afschrift van het certificaat te ontvangen.

Meer informatie vind je hier.

8.       Bardienstbegeleiding

Er is altijd een lid van de Paviljoen Commissie beschikbaar voor bardienstbegeleiding. In de bardienstplanning is per dag te zien wie dit is. De bardienstbegeleider:

  • draagt zorg voor het op verzoek informeren en begeleiden van nieuwe leden bij hun eerste bardienst
  • volgt de geplande bardiensten en ziet er op toe dat deze bardiensten gedraaid worden door de leden die een bardienst gepland hebben
  • is aanspreekpunt, zowel voorafgaande aan als tijdens de bardienst 

9.       Bijverdienen?

Vind je bardienstdraaien leuk? Geef je dan op voor invalbardiensten. Je krijgt dan per invalbardienst betaald. Neem hiervoor contact op met de Paviljoen Commissie.

10.       Contact Paviljoen Commissie

De Paviljoen Commissie is te bereiken via [email protected] 

 

TPC Metzpoint - Paviljoencommissie

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582