Reglement Wintercompetitie

Reglement Interne Wintercompetitie Tennis

1. Algemeen

Dit is het reglement van de Metzpoint interne wintercompetitie. De interne wintercompetitie wordt georganiseerd door de Technische Commissie (TC). In dit reglement staan alle regels die betrekking hebben op het spelen van wedstrijden voor de Metzpoint wintercompetitie, te weten Heren Dubbel (HD), Dames Dubbel (DD) en Gemengd Dubbel (GD).

De wintercompetitie wordt gespeeld over twee rondes; de eerste ronde in de laatste maanden van het jaar en de tweede ronde in de eerste maanden van het volgende jaar. Teams moeten elk jaar voor aanvang van de eerste ronde inschrijven. Van deelnemers aan de eerste ronde wordt aangenomen dat zij ook de tweede ronde spelen; er is geen aparte inschrijving voor de tweede ronde.

De deelnemers moeten zelf zorgen voor kwalitatief goede tennisballen.

2. Deelnemers

Deelname staat open voor Metzpoint leden van 18 jaar en ouder (seniorleden). Jeugdleden, die tenminste 16 jaar zijn in september van het jaar waarin de competitie begint, mogen ook inschrijven. Echter, voor deze spelers moet zowel de Technische Commissie (TC) als de Jeugd Commissie (JC) expliciet toestemming geven.

Toelichting: Overwegingen in zulke gevallen zijn of de betreffende speler wel of niet samenspeelt met een seniorlid en of de betreffende speler de potentie heeft om op termijn in een hogere poule terecht te komen.

3. Indeling

Teams worden in principe ingedeeld in een poule waar ze op grond van prestaties in de vorige speelronde recht op hebben.

Toelichting: Er staat “in principe” omdat het ook mogelijk is dat je in een hogere of lagere poule terechtkomt omdat poules te groot of te klein worden.

Voorbeeld: Team X is geëindigd op de derde plaats in poule B. De derde plaats geeft geen recht op promotie, dus in principe staat team X in de volgende ronde weer op positie 3 van poule B. Echter, als er in poule A zoveel afzeggingen zijn dat poule A te klein wordt, kan het gebeuren dat team X in poule A wordt ingedeeld.

Voorbeeld: Team Y is geëindigd op de zesde plaats in poule D. De zesde plaats is normaal gesproken geen degradatieplaats, dus in principe staat team Y in de volgende ronde weer op positie 6 van poule D. Echter, als er in poule E zoveel afzeggingen zijn dat poule E te klein wordt, kan het gebeuren dat team Y in poule E wordt ingedeeld.

Nieuwe teams worden in principe geplaatst op een plaats die ongeveer overeen komt met hun speelsterkte.

Toelichting: Er staat “in principe” en “ongeveer”, omdat er geen harde regels zijn voor plaatsing in een poule. Soms moet een afweging gemaakt worden tussen het plaatsen van een team op een opengevallen plaats óf het plaatsen van dat team in een poule die overeenkomt met hun speelsterkte. Stel dat team A een gemiddelde speelsterkte heeft van 5, maar de eerste beschikbare open plaats is in een poule waar de gemiddelde speelsterkte op 7 ligt. De TC kan dan besluiten om team A toch in een hogere poule in te delen. Dat betekent dat de poule waarin team A geplaatst wordt daardoor groter wordt. De TC kan besluiten dat (tijdelijk) zo te laten, of kan ervoor kiezen om een ander team, dat normaal gesproken in die poule zou staan, in een hogere of lagere poule in te delen. Ook het feit of een nieuw team helemaal nieuw is (twee nieuwe spelers) of dat in een bestaand team één van de spelers vervangen is, speelt mee in deze overwegingen.

4. Speelschema

Het speelschema wordt opgesteld door de TC en wordt o.a. gepubliceerd op de Metzpoint website. Daarbij worden GD wedstrijden gepland op maandagavond, DD op woensdagavond en HD op donderdagavond. De wedstrijden duren één uur, inclusief inspeeltijd. Het begin en einde van wedstrijden wordt zo mogelijk d.m.v. een toeter aangegeven.

Toelichting: Er staat “zo mogelijk” omdat de toeter door het barpersoneel aangezet moet worden en in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Ook wordt er soms voor gekozen de toeter niet aan te zetten, bijvoorbeeld als er tegelijkertijd competitiewedstrijden gespeeld worden. Echter, als de toeter wél af gaat betekent dat meteen het einde van de wedstrijd. Dus ook als een bal nog in de lucht is; de wedstrijd is afgelopen zodra de toeter gaat.

In het speelschema staat aangegeven op welk tijdstip en op welke baan de wedstrijd gepland is. Die baan is dan op dat tijdstip gereserveerd voor de geplande wedstrijd en er hoeft niet te worden ingehangen.

Toelichting: De baan is alleen maar gereserveerd voor de geplande wedstrijd. Dat betekent dus dat als die geplande wedstrijd op een ander tijdstip gespeeld wordt, of al gespeeld is, de rechten op die baan vervallen. De baan is dan vrij beschikbaar voor zowel competitiespelers als recreatiespelers. Leden die van die baan gebruik willen maken moeten gewoon afhangen. Het is dus niet zo dat één van de teams waarvoor een wedstrijd gepland was, recht heeft op die baan: als je een andere wedstrijd speelt moet je inhangen. Nog een voorbeeld waar soms verwarring over is: het komt voor dat wedstrijden omgeruild worden; dat is prima als je dat met je tegenstanders kunt overeenkomen, maar je moet dan wel voor beide wedstrijden inhangen.

Teams die 5 minuten na het begin van de geplande aanvangstijd nog niet begonnen zijn, verliezen het recht op die baan.

Toelichting: De baan kan natuurlijk niet vrij blijven liggen als er niet daadwerkelijk getennist wordt en het kan ook niet zo zijn dat later alsnog de baan opgeëist wordt. De wedstrijd hoort te beginnen op het geplande tijdstip en anders is het recht op die baan verloren. Dat geldt dus ook in het geval van slecht weer: als je ervoor kiest om niet te beginnen hebben anderen het recht om op die baan in te hangen.

Een wedstrijd die niet op het geplande tijdstip gespeeld kan worden, moet op een ander moment ingehaald worden. Het plannen van die inhaalwedstrijd is de verantwoordelijkheid van beide teams.

Toelichting: Hoewel de TC voorstander is van het spelen met invallers en daarom ook het invalreglement versoepeld heeft, kan het toch voorkomen dat een wedstrijd niet door kan gaan op het geplande tijdstip. Die wedstrijd moet dan opnieuw gepland worden. Houd er daarbij rekening mee dat er na het einde van de eerste speelronde doorgaans weinig tijd is om een wedstrijd in te halen. Na het einde van de tweede speelronde is er doorgaans ca drie weken tijd om in te halen. De einddatum van een speelronde wordt op het mededelingenbord kenbaar gemaakt.

Indien een wedstrijd aan het eind van een speelronde niet gespeeld is, krijgen beide teams 0 punten, tenzij een van beide teams aantoonbaar in gebreke is gebleven bij het plannen van die inhaalwedstrijd. Dit is ter beoordeling van de TC en wordt van geval tot geval bekeken. Gedupeerde teams moeten dit zelf tijdig kenbaar maken bij de TC.

Toelichting: De TC kan niet altijd vaststellen of er sprake is van overmacht of onwil; vandaar dat er geen harde regels voor gemaakt kunnen worden. Maar de TC wil wel voorkomen dat teams de dupe worden van de niet-coöperatieve houding van andere teams.

Indien er door weersomstandigheden aan het eind van een speelronde geen kans is om wedstrijden in te halen, bepaalt de TC naar eer en geweten de eindstand. Ook kan de TC ervoor kiezen de termijn van de speelronde te verlengen en/of een eventuele vervolgronde uit te stellen of af te gelasten.

Toelichting: Met name aan het eind van de eerste speelronde kan het door winterse omstandigheden voorkomen dat een speelronde door onbespeelbare banen niet op tijd afgerond kan worden. De TC bepaalt dan de eindstand, onder andere rekening houdend met het aantal gespeelde wedstrijden en wedstrijden die wél op het geplande tijdstip gespeeld zijn. Bijvoorbeeld: een team kan niet verweten worden wedstrijden niet gespeeld te hebben als die wedstrijden in de periode van onbespeelbare banen gepland waren. Een team dat wedstrijden wel had kúnnen spelen, maar dit niet gedaan heeft, heeft in zo’n geval een zwakkere positie.

5. Puntentelling

Er wordt een uur gespeeld en de games moeten ‘doorgeteld’ worden. De uitslag van de wedstrijd moet worden ingevuld op het digitale uitslagenformulier.

Toelichting: Het kan ook voorkomen dat de eindstand gelijk is. Een gelijke uitslag kan gewoon ingevuld worden op het uitslagenformulier.

De stand in volledig gespeelde games op het einde van de wedstrijd is de eindstand. Is de game nog niet helemaal uitgespeeld, dan wordt die game niet meegenomen in de eindstand.

Voorbeeld: Team A staat met 8-5 voor tegen team B. Op het moment dat de toeter gaat is de stand in de laatste game 40-15 voor team A. Deze game telt dus niet mee en de eindstand is 8-5.

De TC berekent de punten die je voor een bepaalde wedstrijd krijgt door de games die teams behaald hebben in die wedstrijd, te delen door het totaal aantal games.

Voorbeeld: Stel dat team A wint van team B met 12-8. Het totaal aantal games is dan 20. Team A krijgt 12 / 20 = 0.6 punt en team B krijgt 8 / 20 = 0.4 punt. Het totaal van de punten van teams A en B is altijd 1.
De punten worden berekend tot op drie decimalen nauwkeurig. Bijvoorbeeld, bij een uitslag van 7-6 krijgt het ene team 7 / 13 = 0.538 punten en het andere team 6 / 13 = 0.462 punten.

De eindstand in een poule wordt bepaald door het totaal aantal punten van alle wedstrijden, waarbij meer punten een hogere rangschikking oplevert. Echter, een team dat alle wedstrijden in een speelronde gewonnen heeft, eindigt automatisch op de eerste plaats, ongeacht het aantal punten. Het team moet alle wedstrijden gewonnen hebben: dat is wat anders dan ongeslagen zijn, hetgeen mogelijk is bij een gelijke uitslag. Evenzo eindigt een team dat alle wedstrijden verloren heeft op de laatste plaats, ongeacht het aantal punten.

Uitzondering: Het kan voorkomen dat meer dan één team alle wedstrijden verliest, bijvoorbeeld in geval van opgave of terugtrekking. In dat geval eindigt het team dat het laagste aantal punten gehaald heeft op de laatste plaats, het team dat het op een na laagste aantal punten gehaald heeft op de een na laatste plaats, enz. Indien teruggetrokken teams evenveel punten gehaald hebben wordt de ranking aan het begin van de speelronde aangehouden voor de bepaling van de positie op de ranglijst. Bijvoorbeeld: team A stond in poule C op  positie C3 bij aanvang van de speelronde en team B stond op positie C5. Als beide teams opgeven met evenveel behaalde punten eindigt team A dus hoger dan team B.

6. Invallers

Indien één van de spelers van een team is verhinderd, mag met een invaller gespeeld worden. Indien beide spelers verhinderd zijn, moet de wedstrijd op een ander tijdstip gespeeld worden.

Spelers met een speelsterkte die maximaal 1 beter is dan de speler voor wie ingevallen wordt, mogen invallen.

Toelichting: Het gaat om de speelsterkte die op je pasje staat; niet om de actuele rating van het DSS.

Voorbeeld: Spelers A en B vormen een team. Speler A heeft speelsterkte 6 op zijn pasje en raakt geblesseerd of is verhinderd. Speler B mag met een invaller spelen die een speelsterkte van 5, 6, 7, 8 of 9 op zijn pasje heeft. De speelsterkte van speler B doet niet ter zake. Ook de poule waarin de invaller normaal gesproken speelt is niet van belang.

Invallers moeten seniorlid zijn van TPC Metzpoint.

Toelichting: Er zijn dus niet langer restricties aan invallers in die zin dat zij al aan de competitie meedoen of in een bepaalde poule spelen. Elk seniorlid van Metzpoint mag invallen in elke poule (met inachtneming van de speelsterkte). Er zijn ook geen beperkingen aan het aantal keer dat een persoon invalt. Wel stelt de TC het op prijs dat een ‘vaste’ invaller even gemeld wordt, zodat de andere teams uit die poule op de hoogte gesteld kunnen worden.

Een team dat met een ongerechtige invaller speelt krijgt 0 punten en de tegenstander krijgt 0.6 punten, tenzij de tegenstander een hogere score dan 0.6 punten haalde tegen die invaller.

Voorbeeld: Team A speelt tegen team B en team A wint met 9-8. Later blijkt dat team B met een ongerechtige invaller speelde. Team B krijgt dan 0 punten en team A krijgt 0.6 punten in plaats van de 9 / 17 =  0.529 punten die het normaal gesproken gekregen zou hebben.

Voorbeeld: Team A speelt tegen team B en team A wint met 19-8. Later blijkt dat team B met een ongerechtige invaller speelde. Team B krijgt dan 0 punten. Team A houdt de 19 / 27 =  0.703 punten die het normaal gesproken ook gekregen zou hebben.

7. Promotie en degradatie

Teams die aan het eind van een speelronde op plaatsen 1 en 2 geëindigd zijn, promoveren in principe naar een hogere poule. Teams die aan het eind van een ronde op de laatste twee plaatsen geëindigd zijn degraderen in principe naar een lagere poule.

Toelichting: Er staat “in principe” omdat promotie en degradatie niet altijd mogelijk is. Uiteraard in het geval van promotie uit de hoogste poule of degradatie uit de laagste poule, maar ook omdat er bij een nieuwe speelronde teams bij kunnen komen en af kunnen vallen. Ook kan het voorkomen dat een team dat niet op één van de twee bovenste of onderste plaatsen eindigde, toch promoveert of degradeert om te voorkomen dat een hogere of lagere poule te klein wordt. Zie ook §3.

8. Bepaling kampioenen

Aan het eind van de tweede speelronde worden de winnaars van de wintercompetitie vastgesteld, als volgt:

  • Een team kan alleen kampioen worden als het beide speelrondes in de A-poule heeft gestaan.
  • Een team dat alle wedstrijden in twee speelrondes heeft gewonnen, is kampioen.
  • Als er geen team is dat alle wedstrijden gewonnen heeft, is het team met de hoogste totaalscore over twee rondes, kampioen.
  • Als er meerdere teams zijn met dezelfde totaalscore over twee speelrondes, dan is het team dat in de tweede speelronde het hoogst eindigde, kampioen.

9. Bijzondere situaties

Er kunnen zich twee situaties voordoen die een normaal verloop van de wedstrijd in de weg staan: blessures en slecht weer.

Blessures

Indien een speler tijdens een wedstrijd geblesseerd raakt en niet verder kan spelen, is die wedstrijd normaal gesproken verloren voor het team dat niet verder kan spelen. Op de uitslagenlijst wordt “Opgave” ingevuld. Het team dat een wedstrijd moet opgeven krijgt 0 punten; het andere team krijgt 0.6 punten.

Toelichting: Dit is de officiële regel, maar de TC gaat ervan uit dat een tegenstander hier soepel mee omgaat. De wedstrijd kan ook op een ander tijdstip vervolgd worden of in zijn geheel overgespeeld. Ook zou de stand van het moment van uitvallen als eindstand genoteerd kunnen worden. Echter, in alle gevallen is dit de coulance van de tegenstander en geenszins een verplichting.

Slecht weer

Indien voor aanvang van een wedstrijd de weersomstandigheden zodanig slecht zijn dat—naar het oordeel van beide teams—spelen niet mogelijk is, moet de wedstrijd op een ander tijdstip ingehaald worden.

Indien tijdens een wedstrijd de weersomstandigheden zodanig verslechteren dat—naar het oordeel van beide teams—verder spelen niet mogelijk is, kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk worden overgespeeld.

Toelichting: De TC neemt hier bewust geen standpunt in en stelt geen regels op voor dit soort situaties. De aanname is dat beide teams in overleg wel tot een oplossing moeten kunnen komen. Indien de wedstrijd vlak voor tijd afgebroken wordt, kan ook de stand van dat moment als eindstand worden ingevuld worden. Maar in alle gevallen geldt dat beide teams het met elkaar eens moeten zijn; indien geen overeenstemming wordt bereikt, moet de wedstrijd gewoon (uit)gespeeld worden; eventueel op een later tijdstip.

10. Ten slotte

Dit reglement is bedoeld om de wintercompetitie zo soepel mogelijk te laten verlopen en zo duidelijk mogelijk aan te geven welke handelwijze er gevolgd wordt of moet worden in bepaalde situaties. De TC gaat ervan uit dat spelers handelen in de geest van dit reglement en zich constructief opstellen in situaties waarin dit reglement niet of slechts gedeeltelijk voorziet. De TC kan altijd bemiddelen en neemt beslissingen als teams er onderling niet uitkomen.

TPC Metzpoint – Technische Commissie, september 2019

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582