Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement TPC Metzpoint

HET BESTUUR

Artikel 1

Het bestuur van de vereniging onderscheidt een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur telt een even aantal leden en wordt gevormd door de verenigingsvoorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de voorzitters van de permanente activiteitencommissies.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming binnen de vereniging. Binnen het Algemeen Bestuur functioneert het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de verenigingsvoorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het Dagelijks Bestuur is belast met algemeen initiërende, stimulerende en coördinerende activiteiten ten bate van de vereniging. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de externe contacten en voor de communicatie tussen bestuur en leden. Het Dagelijks Bestuur is voor haar activiteiten verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 2

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder gekozene en benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en tot het daarin uitbrengen van zijn stem. Elk bestuurslid heeft één stem. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 3 jaar met de intentie voor minimaal 2 termijnen. Na verloop van een termijn zijn aftredende functionarissen herkiesbaar met dien verstande dat zij niet langer dan drie aaneengesloten perioden (van drie jaar) een bestuursfunctie kunnen bekleden. Overschrijding van de maximale termijn is mogelijk met nadrukkelijke goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 3

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dit wensen. De voorzitter, of bij diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger heeft in de vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, evenals de vergadering te schorsen of te verdagen.

De bestuursleden ontvangen een schriftelijke uitnodiging, met bijgevoegde agenda, uiterlijk zeven dagen voor de datum, waarop de vergadering is vastgesteld. Indien dringende aangelegenheden dit vereisen is de voorzitter gerechtigd de bestuursleden telefonisch bijeen te roepen zonder overlegging van een schriftelijke uitnodiging en agenda en zonder in achtneming van de termijn van zeven dagen. De voorzitter is verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering wanneer tenminste drie bestuursleden hierom verzoeken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 4

Het bestuur is verplicht om op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: De persoonsgegevens van de in artikel 4 van de statuten bedoelde leden. Op persoonlijke gegevens die door de leden verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in bestanden waarop voornoemde wet van toepassing is. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de T.C. Metzpoint en de KNLTB, en niet beschikbaar gesteld aan derden.

Presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen evenals de vergaderingen van het bestuur.

De bezittingen en schulden van de vereniging en kleine voorwerpen van geringe waarde die korter dan een jaar gebruikt worden zijn daaronder niet begrepen. Ieder lid heeft recht op inzage in zijn of haar eigen gegevens.

Artikel 5

Financiële bevoegdheden Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur: Als een bedrag is begroot kan een commissievoorzitter een bedrag tot € 500,- zonder toestemming vooraf uitgeven. Wel dient dit te allen tijde, achteraf, aan de penningmeester gemeld te worden. Boven de € 500,- is toestemming van de penningmeester noodzakelijk. Investeringen, die betaald worden uit eigen middelen, dienen door het Dagelijks Bestuur  voorgelegd te worden aan het Algemeen Bestuur en worden achteraf gemeld in de ALV.   Investeringen waarvoor een lening aangegaan moet worden, moeten altijd voorgelegd worden aan de ALV (zie de statuten).

Artikel 6

Alle bestuurs- en commissieleden van de vereniging dienen zich te houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de vereniging. Hierbij gaat het om de Drank- en Horecawet, de Warenwet, de Milieuwet, de Tabakswet, BUMA/STEMRA, SENA en Videma, de Arbowet, wet op de kansspelen en sociale hygiëne.

DE COMMISSIES

Artikel 7

Het Algemeen Bestuur kan maximaal acht commissies voor permanente activiteiten instellen met algemene of bijzondere opdrachten. Elke commissie bestaat uit een voorzitter-bestuurslid en diverse leden. Bevoegdheden en verplichtingen van de commissies en haar leden worden geregeld in het huishoudelijk reglement. De commissies zijn verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur. Commissies kunnen op elk moment door het Algemeen Bestuur worden ontbonden.

Artikel 8

Commissieleden worden door de voorzitter van de betreffende commissie, eventueel in overleg met iemand van het Dagelijks Bestuur, benaderd. Tussentijds aftreden is te allen tijde mogelijk. Voor de dan ontstane vacature benadert de voorzitter van de betreffende commissie een nieuw commissielid. Een commissielid is bevoegd tot het bijwonen van vergaderingen van zijn commissie, kan daarin het woord voeren en heeft stemrecht. Alle voorstellen van de commissies vastgesteld bij volstrekte meerderheid van stemmen worden door de voorzitters aan het Algemeen Bestuur ter bekrachtiging voorgelegd. De uitspraak van het Algemeen Bestuur is bindend.

Artikel 9

Tot de commissies voor permanente activiteiten worden gerekend:

 • Technische Commissie
 • Jeugd Commissie
 • Evenementen Commissie
 • Paviljoen Commissie
 • Park Commissie
 • Communicatie Commissie

Daarnaast zijn er twee commissies die permanente activiteiten organiseren, maar die geen zitting hebben in het Algemeen Bestuur. Zij hebben wel een contactpersoon binnen het Dagelijks Bestuur en zij ontvangen de agenda en notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur ter informatie:

 • Dames Dag Commissie
 • Sponsor Commissie

Daarnaast zijn er nog een twee commissies die semi-permanente activiteiten organiseren:

 • Open Toernooi Commissie
 • Lustrum Commissie

Artikel 10

De in artikel 11, lid 4 van de statuten bedoelde commissie (kascontrolecommissie), bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldende voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij afwezigheid van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van het lid dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 11

Artikel 3 van het huishoudelijk reglement is tevens van toepassing op vergaderingen van de commissies, met dien verstande dat een schriftelijke uitnodiging niet verplicht wordt gesteld.

DE TECHNISCHE COMMISSIE

Artikel 12

Is in algemene zin belast met activiteiten die dienen tot bevordering van het spelpeil in alle geledingen van de vereniging. Is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan, de technische commissie betreffende, en de daarbij behorende begrotingspost. Initieert, coördineert en begeleidt de organisatie en de deelname van T.C. Metzpointleden aan:

 • de KNLTB competities
 • de interne zomer- en winter competities
 • de 55+ competities
 • de clubkampioenschappen voor senioren
 • de training voor senioren

De voorzitter van de Technische Commissie is tevens aanspreekpunt voor trainingen in het bestuur en het primaire aanspreekpunt voor de werkgever van de clubtrainer. Daarnaast is de Technische Commissie verantwoordelijk voor:

 • het bevorderen van de spelregelkennis
 • het opstellen van een evenementenkalender
 • het toezicht op de planning van banen voor evenementen plus banen die beschikbaar zijn voor recreanten

DE JEUGD COMMISSIE

Artikel 13

Is in algemene zin belast met de zorg voor de opvang en de begeleiding van jeugdleden. Is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan, de jeugd commissie betreffende en de daarbij behorende begrotingspost. Initieert, coördineert en begeleidt de organisatie en de deelname van T.C. Metzpoint jeugdleden aan:

 • de training voor junioren
 • de clubkampioenschappen voor junioren
 • diverse toernooien voor junioren
 • stelt de teams samen voor de Tenniskids World Tour voor de junioren t/m 11-12 jaar
 • stelt de teams samen voor de KNLTB voor- en najaarscompetitie voor de junioren t/m 17 jaar
 • organiseert activiteiten voor werving en behoud jeugdleden

DE EVENEMENTEN COMMISSIE

Artikel 14

Is in algemene zin belast met de activiteiten die dienen ter bevordering van het recreatieve (niet competitie gebonden) tennis en van het totale sociale klimaat binnen de vereniging.  Is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan, de evenementen commissie betreffende en de daarbij behorende begrotingspost.  Initieert, coördineert en begeleidt de organisatie en deelname van T.C. Metzpoint leden aan:

 • gezelligheidstoernooien
 • bijeenkomsten, spelavonden, feesten e.d. ter bevordering van het sociale klimaat binnen de vereniging
 • is belast met de organisatie van de opvang en begeleiding van nieuwe leden

DE PAVILJOENCOMMISSIE

Artikel 15

Is in algemene zin belast met activiteiten die dienen tot het onderhouden van alles wat men in het paviljoen kan aantreffen. De Paviljoen commissie is verantwoordelijk voor:

 • een verantwoorde in- en verkoop
 • de schoonmaak van het paviljoen
 • naleving van de horecawetgeving
 • het voeren van een adequate boekhouding en het opstellen van een begroting
 • het bemensen van de bar en het maken van een bardienstrooster
 • de opslag en verwijdering van afval voortkomend uit het gebruik van het paviljoen
 • onderhoud en opslag van terrasmeubilair

DE PARKCOMMISSIE

Artikel 16

Is in algemene zin belast met activiteiten die dienen tot het onderhouden van alles wat men in het park kan aantreffen. Is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan van de parkcommissie en de daarbij behorende begrotingspost. Initieert, coördineert en begeleidt de organisatie en de deelname van T.C. Metzpoint leden aan een onderhoudsploeg die:

 • toezicht houdt op het gebruik van de banen, de verlichting, het baanmeubilair, het spelmateriaal en maatregelen treft om de conditie ervan op peil te houden
 • toezicht houdt op de beplanting van het park en maatregelen treft om de conditie ervan op peil te houden
 • toezicht houdt op de bestrating, de fietsenstalling, het (gebruik van) hekwerk en de afwatering binnen ons park en maatregelen treft om de conditie ervan op peil te houden
 • toezicht houdt op de opslag en verwijdering van afval voortkomend uit het gebruik van het park

DE DAMES DAG COMMISSIE

Artikel 17

Is in algemene zin belast met de zorg voor de opvang en begeleiding van de dames seniorleden. Is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan en de daarbij behorende begroting. Initieert, coördineert en begeleidt de organisatie en de deelname van T.C. Metzpoint dames seniorenleden aan toernooien en interne wintercompetitie. Stelt tevens de teams samen voor de KNLTB districtscompetitie voor dames.

DE COMMUNICATIE COMMISSIE

Artikel 18

Is in algemene zin belast met de redactie, uitgave en distributie van het clubblad en beheer van de website. Daarnaast is de communicatie commissie verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks communicatieplan.

DE SPONSOR COMMISSIE

Artikel 19

Is in algemene zin belast met de werving en het beheer van sponsoren.

DE OPEN TOERNOOI COMMISSIE

Artikel 20

Deze commissie organiseert jaarlijks het Metzpoint Open Toernooi. De commissie opereert zelfstandig en heeft een organisatorische link naar het Dagelijks Bestuur. Financieel gezien bedruipt deze commissie zichzelf. De kosten worden betaald uit het inschrijfgeld en de sponsorgelden. Een eventuele winst gaat naar de vereniging. De financiën van de Open Toernooi Commissie zijn terug te vinden in de begroting en jaarrekening van de vereniging.

DE LUSTRUMCOMMISSIE

Artikel 21

Een keer in de 5 jaar organiseert de vereniging een lustrumfeest. De organisatie hiervan is in handen van de lustrumcommissie. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van de vaste commissies van de vereniging aangevuld met leden van de vereniging. De voorzitter van de lustrumcommissie is lid van het Algemeen Bestuur. Op deze manier is er een organisatorische link naar het bestuur. Via de voorzitter wordt er verantwoording afgelegd aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.   Voor de lustrumcommissie wordt jaarlijks geld gereserveerd op de begroting. Daarnaast wordt getracht m.b.v. sponsoring extra middelen binnen te krijgen, wanneer het begrote bedrag onvoldoende blijkt te zijn.

DE LEDEN

Artikel 22

Leden zijn zij die zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld en door het bestuur zijn opgenomen in de ledenlijst.
Leden zijn eerst gerechtigd om aan de verenigingsactiviteiten in enig verenigingsjaar deel te nemen, nadat de voor dat jaar, door de Algemene Ledenvergadering, vastgestelde contributie is voldaan.
De contributie wordt elk jaar begin januari van het nieuwe verenigingsjaar geïncasseerd. 

Financiële bijdragen aan trainingen en de wintercompetitie worden geïncasseerd. De financiële bijdrage voor de training is gebaseerd op de totale trainingskosten van een periode (zomer of winter) en wordt naar rato verdeeld over de deelnemende leden. Deze kosten zijn gebaseerd op:

 • kosten van de trainer(‘s)
 • kosten van trainingsmaterialen zoals ballen en andere attributen

Artikel 23

De leden zijn verplicht zich te houden aan de geldende reglementen zoals gepubliceerd op de website. De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden, evenementen en vergaderingen van de vereniging aanwezig te zijn met uitzondering van de vergaderingen van het bestuur en van de commissies. De leden hebben het recht geschillen te deponeren bij de voorzitters van de commissies onder wier verantwoordelijkheid het geschil kan worden gerangschikt. Wanneer zij van mening zijn dat het geschil niet afdoende is behandeld kunnen zij het geschil aanhangig maken bij geschillen commissie, die zal bestaan uit een vertegenwoordiger van de klager, de voorzitter van de betreffende commissie en een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur. Het eindoordeel van de geschillen commissie is bindend.

Artikel 24

Leden dienen zich te houden aan een algeheel rookverbod voor het paviljoen.
Leden dienen zich te houden aan het alcohol reglement van T.C. Metzpoint.
Alle seniorleden zijn verplicht bardienst te draaien. Ontheffing kan worden verkregen door een verzoek in te dienen bij de paviljoen commissie.
Er zijn geen huisdieren toegestaan in het Paviljoen. 
Leden dienen zich te onthouden van ongewenst gedrag en zijn medeverantwoordelijk voor de goede sfeer binnen de vereniging. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 25

De leden worden tenminste 14 dagen voor de Algemene Ledenvergadering uitgenodigd door het bestuur en voorzien van de relevante vergaderdocumenten.

Artikel 26

Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te kiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidheidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 27

Een besluit of benoeming door de Algemene Ledenvergadering is alleen geldig als het betrekking heeft op een agendapunt. Een besluit of benoeming door de Algemene Ledenvergadering op een niet agendapunt is uitsluitend geldig met tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, mits geen voorstel van ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 28

De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de uitnodigingen door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend. Alle op de agenda van een Algemene Ledenvergadering voorkomende punten worden op die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. 

Artikel 29

Schade toegebracht aan de vereniging of haar bezittingen, veroorzaakt door een lid kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. Bij de vaststelling van de hoogte van de schadeclaim zal het bestuur zich, indien nodig laten adviseren door experts.

Artikel 30

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten, dit tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van T.C. Metzpoint op 10 december 1986, met wijzigingen goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 1991, 23 november 1992, 12 november 2001, 8 maart 2004, 8 maart 2005 en 14 maart 2017.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 253 9752

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven