Reglement Verantwoord Alcoholgebruik

Reglement Verantwoord Alcoholgebruik TPC Metzpoint

Het bestuur van Tennis- en padelclub Metzpoint heeft de navolgende afspraken gemaakt m.b.t. verantwoord alcoholgebruik in haar paviljoen:

1. Begripsbepalingen

Sociale hygiëne: De vereniging bevordert verantwoord alcoholgebruik in het paviljoen. Daartoe zijn een aantal huis- en gedragsregels opgesteld in artikel 6.

Leidinggevende: Het bestuur heeft ten minste twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging.

Barvrijwilliger: Een vrijwilliger, die op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in het paviljoen uitvoert. De kwalificatienormen zijn vastgelegd in artikel 5.

2. Wettelijke bepalingen

De volgende wettelijke bepalingen dienen te worden nageleefd:

 • verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden
 • leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen
 • de verstrekker van alcohol dient bij de aspirant koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt
 • geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid
 • het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen
 • het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen

3. Vaststellen van dit reglement

Dit reglement is door het bestuur van de vereniging vastgesteld.

4. Aanwezigheid

Op het moment dat in het paviljoen alcohol wordt geschonken, is er altijd een Leidinggevende of een Barvrijwilliger aanwezig.

5. Barvrijwilliger

Een Barvrijwilliger is tenminste 18 jaar oud en lid van TPC Metzpoint. Een Barvrijwilliger is op de hoogte van de bepalingen zoals gesteld in de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA).

6. Huis- en gedragsregels

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het paviljoen of elders op het terrein van de vereniging
 • Het is niet toegestaan om in het paviljoen gekochte alcoholhoudende drank te nuttigen buiten het paviljoen en het terras
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • begeleiders van de jeugd
  • personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
  • personen die met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer willen deelnemen
 • Leidinggevende(n) en Barvrijwilliger(s) beperken hun alcoholgebruik gedurende hun bardienst
 • Er worden geen prijsacties gehouden ter stimulering van het alcoholgebruik
 • Barvrijwilligers zijn bij de verkoop van alcoholische drank gerechtigd een legitimatiebewijs te vragen om de wettelijke minimale leeftijd vast te stellen
 • Om alcoholgebruik terug te dringen c.q. te matigen zijn de niet alcoholhoudende dranken in het algemeen goedkoper dan alcoholhoudende dranken
 • Personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen worden zoveel mogelijk door de dienstdoende Leidinggevende of Barvrijwilliger verwijderd uit het paviljoen. Het bestuur zal zo nodig gepaste maatregelen nemen om herhaling te voorkomen

7. Openings- en schenktijden

De openingstijden en schenktijden in het paviljoen zijn: De schenktijden komen overeen met de openingstijden van het paviljoen. Afhankelijk van de verwachte drukte en georganiseerde evenementen worden bardiensten ingepland die door Barvrijwilligers worden uitgevoerd Alcoholhoudende drank mag tot uiterlijk 00.00 uur verstrekt worden. (APV Veldhoven, artikel 2.22 lid 1)

8. Para-commerciële bepalingen

De vereniging zal slechts die horeca-activiteiten ontplooien die samenhangen met de doelstelling van de vereniging en de daaruit voortvloeiende activiteiten. De openingstijden van het paviljoen zijn daarop afgestemd. Er worden geen horeca-activiteiten uitgevoerd die verband houden met de privé sfeer van de leden en/of niet leden. De vereniging zal het paviljoen, de inventaris, meubilair en/of serviesgoed niet ter beschikking van derden stellen noch deze zaken verhuren.

9. Voorlichting

De vereniging bevordert, middels kenbaar maken in het paviljoen en voorlichting middels de website, de regelgeving m.b.t. verantwoord alcoholgebruik in sportkantines.

Bestuur TPC Metzpoint, 24 oktober 2014

(geactualiseerd september 2019)

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582